ჩემს შესახებ

ნუგზარ ტატიშვილი  საქართველოში იყო იურისტი, სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის მკვლევარი.  როგორც აქტივისტი, იგი მონაწილეობდა საჯარო და საზოგადოების წინაშე ადამიანის უფლებების დაცვის მიზნით.

ნ. ტატიშვილი 2013-2017 წლებში საქართველოში იყო აქტიური LGBTQI * აქტივისტი. როგორც აქტივისტი, მან განახორციელა კამპანია ადამიანის  უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვის მიზნით. როგორც იურისტი სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ სამართალწარმოებებში, იგი მონაწილეობდა სასამართლო და ადმინისტრაციულ პროცესებში, როგორც დამცველი, იცავდა როგორც ფიზიკური ისე კერძო სამართლის იურიდიული პირების ლეგიტიმურ უფლებებსა და ინტერესებს.

2013-2017 წლებში ნ. ტატიშვილი ხელმძღვანელობდა არაერთ არასამთავრობო ორგანიზაციას და იგი ასევე როგორც მოწვეული ლექტორი კითხულობდა ლექციებს ადმინისტრაციულ და სამოქალაქო სამართლის საკითხებზე იგი მონაწილეობდა მრავალრიცხოვან სასწავლო სემინარებზე და კონფერენციებზე.

სიახლეები

ნუგზარ ტატიშვილი გერმანიის კანონმდებლობის თანახმად არ არის იურისტი და, შესაბამისად, არ შეუძლია (არ ახორციელებს)  და არ უზრუნველყოს იურიდიული კონსულტაციას / იურიდიული დახმარებას გერმანიის ფრ. ტერიტორიაზე.

ვებ-გვერდის მფლობელი