ნუგზარ ტატიშვილი

ნუგზარ ტატიშვილი არის  იურისტი, სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის მკვლევარირომელიც საქართველოში ახორციელებს წარმომადგენლობითუფლებადაცვით საქმიანობას.

ნუგზარ ტატიშვილი 2013-2017 წლემში აქტიურად მონაწილეობდა საქართველოში ლგბტიქ* თემის წევრების უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვის საკითხებში, იგი როგორც იურისტი მონაწილეობდა  საერთო სასამართლოების სისტემაში  სამოქალაქო და  ადმინისტრაციული საქმეების განხილვის პროცესში, რა დროსაც  იცავდა არაერთი ადამიანის და იურიდიული პირის კანონიერ უფლებებს და ინტერესებს

. ტატიშვილი 2013-2017 წლებში აქტიურ ოპონირებას უწევდა მოქმედ ხელისუფლებას ადამიანის უფლებების დაცვის საკითხებში

სამოქალაქო აქტივიზმი მოიცავდა როგორც ადამიანის უფლებების დაცვის მიმართულებით საქმიანობებს ისე გარემოსდაცვით აქტივობებს

2013-2017 წლებში ნ. ტატიშვილი იყო არაერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, იგი იყო არაერთი  ტრენინგსემინარის და კონფერენციის ავტორი რომელიც მიმართული იყო ადმინისტრაციულ და სამოქალაქო სამართლის საკითხებზე